RODO

Szanowni Państwo,

na Państwa ręce przedkładamy informacje, związane z faktem, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej UE.

Nie ma konieczności kontaktowania się z Nami, ani wypełniania dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami poniżej.

 Poniżej znajdują się informacje o danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

  

Administrator danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Ledkomplex sp. z o.o. z siedzibą ul. Kilińskiego 13/6, 61-531 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  nr KRS 0000476034 NIP 7831701967, REGON 302485370

 (dalej jako jako Ledkomplex Sp z o.o.).

2. Z firmą Ledkomplex Sp z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 515 022 358 w drodze korespondencji elektronicznej e-mail: ledkomplex@gmail.com lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Ledkomplex Sp z o.o. przetwarza dane tj. : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub/i nr  serię dowodu osobistego, NIP, REGON oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres mail a w przypadku cudzoziemca nr paszportu lub karty pobytu.

4. Ledkomplex Sp z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

- przyjęcia i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b,f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes); wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);

 - windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 - obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);

- gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes) (zwłaszcza sądy i organy państwowe);

- realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes);

 - przedstawienia propozycji zawarcia umowy dotyczącej oferty produktowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

 - kontaktu telefonicznego/mailowego/listownego w celu informacji o etapie realizacji zamówienia, organizowanych szkoleniach, targach, promocjach, zmianach cen (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO -prawnie uzasadniony interes);

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług, — ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),z następujących kategorii:

 Podmioty gospodarcze pośredniczące w zawieraniu i realizacji umów świadczące usługi:

  • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

  • drukarskie i archiwizacyjne;

  • informatyczne i nowych technologii;

  • marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji);

  • obsługi elektronicznej;

  • płatnicze;

  • księgowo-finansowe;

  • audytorskie i kontrolne;

firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy).

5. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Ledkomplex Sp z o.o. oraz agenci i przedstawiciele handlowi . Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Ledkomplex Sp z o.o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt. 4 powyżej. Nadto Ledkomplex Sp z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Twoje dane przechowujemy przez okres: obowiązywania umowy zawartej ze spółką a po jej zakończeniu, w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa

7. Ledkomplex Sp z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Ledkomplex Sp z o.o. uprawnione są do domagania się od Ledkomplex Sp z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

10. Ledkomplex Sp z o.o. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.  Ledkomplex Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

© 2019 by Ledkomplex sp. z o.o.